Pageloader

System Monitoring and Protecting based on centralized Logs

General Information:
Semester
SPRING 2019
Leader
Major
Information Assurance
Supervisor
Not yet
Members:
Requirements:
Responsibilities
Other requirements
Cisco, Asterisk, MyPBX, Granstream, GSM
Description:
- Hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ phân tích, viết tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ (Tài chính, mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất, nhân sự tiền lương,...) - Theo dõi chất lượng, tiến độ triển khai dự án trong phạm vi được phân công; - Tiếp nhận và vận hành quy trình xử lý trên hệ thống ERP để hỗ trợ các bộ phận phòng ban sử dụng hệ thống ERP;
×
Apply for a postion
200 characters remaining.