Pageloader

Web Security Scanner

General Information:
Semester
FALL 2018
Leader
Major
Information Assurance
Supervisor
Not yet
Members:
Requirements:
Responsibilities
Other requirements
Python, Perl, Ganglia, Nagios, Cacti, TCP/IP
Description:
- Xây dựng các hệ thống Web Server, DB Server, Media Server, Cloud, CDN - Xây dựng và triển khai các công cụ vận hành hệ thống; - Theo dõi, phân tích, cảnh báo và xử lý sự cố phức tạp hệ thống; - Viết tài liệu về việc triển khai và bảo trì hệ thống;
×
200 characters remaining.